POLITYKA PRYWATNOŚCI
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Parzyszek zwana dalej „Administratorem”, wykonująca działalność pod nazwą Anna Parzyszek – działalność edukacyjna Królowa Matma, NIP: 511-02-10-735, REGON: 389001417,   adres: Gościniec 20, 05-077 Warszawa, e-mail: kontakt@krolowamatma.pl
 • Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH, OKRES PRZECHOWYWANIA
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w przypadku:
w komunikacji, w tym udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania zadane poprzez wiadomość e-mail, Messenger, SMS itp. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
procedur niezbędnych do zawarcia umowy (np. prowadzenia korespondencji w związku z pytaniem o produkt, ustalaniem warunków współpracy), a następnie przez czas i w celu realizacji umowy/zamówienia, a w przypadku podania danych dodatkowych – w oparciu o Twoją zgodę, do czasu jej cofnięcia lub ustania celu biznesowego.
realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawiania i przechowywanie faktur)
Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 6 lat, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu,
wysyłania Newslettera, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji w ramach komunikacji handlowej zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodę możesz wycofać pisząc e-mail na adres: kontakt.krolowamatma@gmail.com lub klikając przycisk w stopce otrzymanej od Administratora wiadomości e-mail. Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 lit. f RODO), będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora do czasu przedawnienia roszczeń;
przetwarzania danych na portalu społecznościowym Facebook, na Fanpage’u Królowa Matma, Twoje dane będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania stroną, komunikacji, kierowania treści marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora. Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy wybierzesz opcję „Lubię to” lub „Obserwuj” lub gdy zostawisz swoje dane na np. w formie umieszczenia postu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia Fanpage’a lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Sprzeciw możesz wnieść poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie wpisu lub poprzez skontaktowanie się z Administratorem. Informuję, że zasady odnoszące się do Fanpage ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczony jest Fanpage ustala podmiot zarządzający tym portalem.

 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie pewnych informacji, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu (np. brak podania maila uniemożliwi wysyłkę newslettera)
 • Administrator przetwarza Twoje następujące dane: Adres e-mail, Imię i nazwisko
 • Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 • Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzysta Administrator przy przetwarzaniu danych:

 • MailerLite UAB, Paupio g.28, Vilnius 11341, Litwa – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite
 • Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,
 • ManyChat, 220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, USA – w celu korzystania z systemu bot na FB Messenger
 • osoby, które przy świadczeniu na rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych
 • dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, NIP: 7010198361, REGON: 141998822, KRS:0000336780 – w celu przechowywania danych na serwerze
 • PayPro – Kanclerska 15 60-327 Poznań, KRS 0000347935,  NIP 7792369887, UKNF IP24/2014 – w celu obsługi płatności
 • IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym
  we Wrocławiu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, pod numerem KRS 0000281947, NIP: 898-16-47-572, REGON: 931082394 – w celu prowadzenia księgowości

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpiło do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne Twojego żądania :

 • Dostęp do danych – art. 15 RODO
 • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 •  Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
 • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
 • Sprzeciw – art. 21 RODO
 • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

W celu realizacji podanych wyżej uprawnień możesz wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt.krolowamatma@gmail.com .
W sytuacji, gdy wystąpisz z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełni Twoje żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ODNIESIENIA DO INNYCH STRON
W przypadku gdy na stronie, na Fanpage’u, w wiadomości e-mail pojawią się linki odsyłające do innych stron internetowych wyjaśniamy, że Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
PLIKI „COOKIES”

 •  Strona Administratora używa plików „cookies”.
 •  Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 •  W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: stałe
 •  „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 •  Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 •  Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych oraz kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
 • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator gwarantuje Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.